Съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ (Закон за устройство на територията), Община Габрово организира обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово”, подобект „Отклонение от ГРМ извън границите на урбанизираната територия за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово“ и Специализирана план-схема за газоразпределителна мрежа на с. Яворец, община Габрово.


 Общественото обсъждане ще се проведе на 10.08.2017 г. от 17:00 часа в залата на III етаж в сградата на Община Габрово.