Покана за публично обсъждане

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг:

  • Чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 1 500 000,00 лв. с предназначение - осигуряване средства за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране при реализацията на проект по ОП ”Региони в растеж” 2014 – 2020 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово” по силата на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0002-C01 от 23.12.2016 г.
  • Чрез сключване на договор за лизинг за закупуване на фабрично нови транспортни средства за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители на обща стойност 41 700 лв.

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите на интернет страницата на Община Габрово, както и в сградата на Община Габрово – Център за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 26.03.2018 г. от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

МАТЕРИАЛ