Покана за публично обсъждане

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг:

  • Чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 1 500 000,00 лв. с предназначение - осигуряване средства за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране при реализацията на проект по ОП ”Региони в растеж” 2014 – 2020 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово” по силата на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.016-0002-C01 от 23.12.2016 г.
  • Чрез сключване на договор за лизинг за закупуване на фабрично нови транспортни средства за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители на обща стойност 41 700 лв.

Материал за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане  може да намерите на интернет страницата на Община Габрово, както и в сградата на Община Габрово – Център за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 26.03.2018 г. от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

МАТЕРИАЛ

 

 

 

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Габрово за 2022 година Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово