УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт – ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ГАБРОВО.
На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт, от страна на заинтересованите лица и организации, чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17 часа на 07.02.2023 г.

06.01.2023

06.01.2023

План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ