УВЕДОМЛЕНИЕ

за предстоящо издаване на административен акт

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Проектът за Решението е изготвен във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ бр.22/2020г.) и Решение от 07.04.2020 г. (ДВ бр.33/2020г.) от 13.03.2020  г. до 13.05.2020 г. са въведени строги противоепидемични мерки, с които се преустановяват различни по вид търговски дейности

На основание чл. 69, ал.1 от АПК,  Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации – чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail mdt@gabrovo.bg.

09.12.2020

План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г. Проект на Стратегия за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030 г.