Проектът на Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030 г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация в Габрово. В документа са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 февруари 2022г. до д-р инж. Десислава Колева, главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“, e-mail: desislava@gabrovo.bg.