На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство приемане на подзаконов нормативен акт, по силата на който да се създаде филиал към Музей „Дом на хумора и сатирата“ - Габрово

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 17.00 ч. на  18.03.2022 г.

Проект на решение

Мотиви

План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г. Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.