На основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Община Габрово публикува за обществено обсъждане Проект на „Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.“
Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 25 ноември 2022г. до Цветомир Русинов, главен експерт в отдел „Администартивно обслужване, материално-технческо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“, e-mail: rusinov@gabrovo.bg.

План за развитие на социалните услуги за 2024 г. и Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги за 2023 г. Проект на общ административен акт ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ГАБРОВО