На основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия, Община Габрово публикува за обществено обсъждане Проект на „Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.“
Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 25 ноември 2022г. до Цветомир Русинов, главен експерт в отдел „Администартивно обслужване, материално-технческо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“, e-mail: rusinov@gabrovo.bg.

Проект на общ административен акт ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Проект на общ административен акт ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА ГАБРОВО