Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2019 г.

Отчет по окрупнени показатели

Отчет на приходите

Отчет на разходите по функции

Разходи по параграфи

Разходи по разпоредители

Отчет на инвестиционната програма

Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.

Отчет на инвестиционните разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС за 2019 г.

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 г. на Община Габрово

Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества за 2019 г.

Презентация на отчет на бюджет на Община Габрово за 2019 г.

 

ГФО за 2019 г.
30.07.2020
Одитен доклад 2019 453 KB
Баланс 2019 лева 262 KB
Баланс 2019 хил. лева 235 KB
ОПР 2019 лева 266 KB
ОПР 2019 хил.лева 244 KB
Отчет за касовото изпълнение 2019 лева 308 KB
Отчет за касовото изпълнение 2019 хил.лева 344 KB
Приложение към ГФО 2019 1.11 MB