Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2019 г.

Отчет по окрупнени показатели

Отчет на приходите

Отчет на разходите по функции

Разходи по параграфи

Разходи по разпоредители

Отчет на инвестиционната програма

Индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.

Отчет на инвестиционните разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС за 2019 г.

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 г. на Община Габрово

Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества за 2019 г.

Презентация на отчет на бюджет на Община Габрово за 2019 г.

 

ГФО за 2019 г.
30.07.2020

ГФО за 2023 г. ГФО за 2020 г.