ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020
07.09.2021
РЕШЕНИЕ №187 от 26.08.2021 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2020г. 101 KB
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №187 от 26.08.2021 г. 2.92 MB
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 г. 5.51 MB
ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 г. ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 278 KB
АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 367 KB
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 г. 419 KB
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020г. 405 KB
ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ 240 KB
ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 година 498 KB
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. 586 KB
ОТЧЕТ на инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС 196 KB
Отчет за състоянието на общинския дълг 417 KB
Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества 186 KB
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА 3.92 MB
ДОКЛАД ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО 1.28 MB
ГФО за 2020 г.
31.05.2021
Одитен доклад 2020 3.92 MB
Баланс 2020 лева 2.25 MB
Баланс 2020 хил. лева 2.05 MB
ОПР 2020 лева 2.59 MB
ОПР 2020 хил. лева 2.23 MB
Отчет за касово изпълнение 2020 лева 3.15 MB
Отчет за касово изпълнение 2020 хил. лева 3.12 MB
Приложение към ГФО 2020 14.20 MB