На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Решение за актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово. Проектът за Решението е изготвен на основание чл.9, ал.4 във връзка с чл.9, ал.6 от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово. С приемането му, правилата разписаните в Раздел ІІ /Режим за платено паркиране/ и Раздел ІІІ /Право на локално преференциално платено паркиране на лек автомобил на живущите в зоните за почасово платено паркиране/ на горепосочената Наредба ще могат да се прилагат на терен и да се контролират от общинско предприятие „Паркиране и репатриране“.

На основание чл. 69, ал.1 от АПК,  Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации – чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail parking@gabrovo.bg в срок до 13.09.2021 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ГАБРОВО

Тече информационна кампания за собствениците на кучета
11 август 2021
Започна ремонт на парковото пространство на ул. "Радецка"
12 август 2021