От днес, 21 март 2022г., на основание чл. 52, ал. 7 от Закон за управление на отпадъците,  Проектът на Програма за управление на отпадъците на Община Габрово 2021-2028г. е предоставен за обществен достъп.

 

Искане за преценяване необходимост от ЕО- https://www.riosvt.org/%d0%b5%d0%be/obshtestven-dostup/obshtestven-dostup-uvedomlenia-2021/ - позиция № 37

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 април 2022г. на e-mail:  dimitrova@gabrovo.bg

Благодарим Ви за споделеното мнение. То е важно за Габрово!

Със съдържанието на документа и неговите мотиви може да се запознаете тук

Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Габрово 2021-2028 г.
21.03.2022

„Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“ „Изграждане на навес от метална конструкция със зона за товаро - разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ VI - 867 –производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово, с възложител “ИДНА 39” ЕООД