О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

„Изграждане на навес от метална конструкция със зона за товаро - разтоварни дейности и складиране на метали за скрап в новообразуван УПИ  VI - 867 –производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово, с възложител “ИДНА  39” ЕООД

с местонахождение: новообразуван УПИ  VI - 867 –производствена и складова дейност, кв. 22 по плана на гр. Габрово

с възложител: ИДНА  39” ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение на “ИДНА  39” ЕООД, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 08.04.2022 г. до 21.04.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.