Съобщение

На основание чл.15 т.1 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

ОБЯВА

До всички физически и юридически лица

РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)за Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.

с местонахождение:  Община Габрово

с възложител: Община Габрово

РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)за Програма за управление на отпадъците на община Габрово“, с период на действие 2021г. – 2028г.,  ,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 08.04.2022 г. до 21.04.2022 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.