На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на Община Габрово

Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2024 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.01.2024 г. /петък/ от 17.30 часа

в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2024 г. ще бъдат на разположение (на хартиен носител) в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация

20.02.2024