На основание чл.66, от Административно-процесуалния кодекс Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. С проекта на общия административен акт се цели да се актуализират Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово, отразявайки констатирани слабости по време на приложението им.

С мотивите и проекта на общия административен акт Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят на интернет страницата на Общината - тук

Сега действащите Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово са налични – тук

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и мнения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: satrudnik-zamkmet.sir@gabrovo.bg в срок до 13.08.2020 година.

        

„Събрали сме се да творим добро“ - изложба, посветена на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“
4 август 2020
Защо да събираме разделно отпадъците
4 август 2020