Съобщение

На основание чл.8 т.1 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО)

  ОБЯВА

До всички физически и юридически лица

Проект на  Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023г. – 2027г.

с местонахождение:  Община Габрово

с възложител: Община Габрово

Проект на  Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2023г. – 2027г.,  е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, етаж 7, от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 21.04.2023 г. до 21.05.2023 г.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

 

ПООС Габрово 2023-2027

Приложение 1 Анализ

Приложение 2 План за действие 2023-2027

„Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващата сграда в цех за монтаж и опаковане на изстрели за РПГ-7, СПГ-9, 2А28, неуправляеми авиационни ракети и гранатохвъргачки за еднократна употреба“ което ще се реализира в границите на производствения комплекс „Еловица 1895“АД, площадка с. Чарково Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни)“ в поземлен имот с идентификатор № 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово“.