На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

канят жителите на Община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на

-       отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. на Община Габрово

-       проекта за Бюджет за 2023 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 г. /сряда/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Срещата ще се предава он-лайн на сайта на Община Габрово

https://gabrovo.bg/cameras/cameras.html

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и проекта на бюджета на община Габрово за 2023 г. са на разположение в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук :

Отчет 2022

Бюджет 2023

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2024 година Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2024 година