На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

канят жителите на Община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на

-       отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. на Община Габрово

-       проекта за Бюджет за 2023 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2023 г. /сряда/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Срещата ще се предава он-лайн на сайта на Община Габрово

https://gabrovo.bg/cameras/cameras.html

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и проекта на бюджета на община Габрово за 2023 г. са на разположение в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук :

Отчет 2022

Бюджет 2023