На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на Община Габрово

Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2022 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.03.2022 г. /сряда/ от 17.30 часа

в Ритуална зала на Община Габрово.

Срещата ще се предава он-лайн на следния линк: https://youtu.be/TGjHsLIAoQM 

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2022 г. са на разположение в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант можете да се запознаете с приложенията тук :

Приложение 1 - Разчет на приходите

Приложение 2 - Разходи по функции

Инвестиционна програма на Община Габрово

Презентация на проект на бюджет на Община Габрово за 2022 година