Проект – DTP327 „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA (Creative industries for new urban economies in the Danube region)

Финансиране – Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“; Специфична цел 1.1. „Подобряване на рамковите условия за иновации“

Обща стойност – 2 249 073.50 евро, от които:

 • 1 911 712.48 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 337 361.02 евро – национално и регионално съфинансиране (15%)

Бюджет за Община Габрово – 115 750.00 евро, от които:

 • 98 387.50 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 17 362.50 евро – национално съфинансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (15%)

Продължителност на проекта – 30 месеца (1 юли 2020 г. – 31 декември 2022 г.)

Партньорство по проекта – CINEMA обхваща 22 регионални и общински администрации и институции от 8 европейски държави

Пълноправни партньори Търговска и индустриална камара на Словения (водещ партньор); Креативна индустрия Кошице – Словакия; Агенция за подкрепа на регионалното развитие в Кошице – Словакия; Медиен университет на Щутгарт – Германия; Корпорация за регионално икономическо развитие на Щутгарт – Германия; Агенция за регионално развитие на градския регион в Любляна – Словения; Агенция за развитие на западните райони – Румъния; Община Решица – Румъния; „Студио Комплект“, София – България; Агенция за развитие на бизнеса в Горна Австрия – Австрия; „CIMA Консултиране и управление“ ООД – Австрия; Община Габрово – България; Общинска администрация на Леьондинг – Австрия; Агенция за регионално развитие на Бачка – Сърбия; Общинска администрация на Сомбор – Сърбия; Агенция за развитие на Северния район – Молдова; Общинска администрация на Балци – Молдова.

Асоциирани партньори – Областна администрация Пловдив – България; Общинска администрация на Нови Сад – Сърбия; Община Камник – Словения; Регион за самоуправление Кошице – Словакия; Общинска администрация на Линц – Австрия.

Описание

Обновяването на градските райони, особено на централните части, е ключово предизвикателство за социално единство и конкурентоспособност в Дунавския регион. Много вътрешни градски райони са изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите, нарастване на населението в предградията и крайните квартали. Креативната индустрия е люлка за иновации и недооценено икономическо предимство, с висок потенциал да допринесе за съживяването на градските центрове и възстановяването на градските райони.

Обща цел

CINEMA ще подобри иновативните рамкови условия за креативни индустрии и градско възстановяване в Дунавския регион чрез развитието и тестването на иновативен модел, инструменти и услуги, които се основават на взаимно обогатяване и съвместни действия на креативните индустрии и градските икономически сектори (търговия на дребно и малък бизнес). CINEMA ще изгради капацитет и ще насърчи сътрудничеството на всички участници и заинтересовани страни за устойчиво подобряване на рамковите условия за иновации на креативните индустрии и градските икономики. Партньорството между общините, бизнеса (в лицето на организации, подкрепящи бизнеса, малки и средни предприятия), творците и неправителствените организации ще действа като двигател на политиките за подобряване на транснационалния диалог и сътрудничеството на институционално и политическо равнище.

Тематични направления

 1. Обновяване на празни или недобре използвани застроени площи;
 2. Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове;
 3. Създаване на центрове за подкрепа на креативните индустрии. 

Община Габрово участва във второто тематично направление с квартал „Шести участък“ – пилотна локация по проекта. Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала. За разработването и обогатяването на района с нови търговски дейности и творчески инициативи, ще се търси помощта на креативните индустрии.

Основни дейности

 • Разработване на три пътни карти (в тематичните направления) за подкрепа на нови и преструктурирането на стари градски икономики и преодоляване на екологичните и социалните предизвикателства в Дунавския регион при обновяването на изоставени сгради и обезлюдени градски центрове;
 • Разработване на инструменти за организациите, подкрепящи бизнеса, и инициаторите на политики, които да подобрят капацитета за иновации и взаимодействие между креативните индустрии и градските икономически сектори;
 • Тестване на предложените инструменти в четири пилотни локации (една от които – кв. „Шести участък“) и създаване на три центъра за подкрепа на креативните индустрии;
 • Изграждане на устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие;
 • Подготовка на препоръки за транснационалните политики и изготвяне на осем местни плана за действие.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Осигурена подкрепа за формиране на нови градски икономики и преструктуриране на съществуващите;
 • Внесен творчески дух и иновации в градските икономически сектори и съживена градска икономика;
 • Подобрен капацитет за иновации на креативните индустрии и градските икономически сектори с фокус върху: обновяване на празни или недобре използвани застроени площи; съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове; създаване на центрове за подкрепа на креативните индустрии;
 • Изграждане на мрежа в подкрепа на взаимното обогатяване на креативните индустрии и градските икономически сектори;
 • Подобрена конкурентоспособност на градовете в Дунавския регион.

Публикации

Арх. Димка Пенчева: „С малки стъпки ще възродим „Шести участък“

Конкурс за наемане на обекти в кв. „Шести участък“ – интервю по радио „Бумеранг ФМ“

Имате малък бизнес? Наемете обект в кв. „Шести участък“!

Макет на „Шести участък“ отпреди век и половина допълва проекта „Мини Габрово“

„Шести участък“ във фокуса на старозагорските урбанистични дни

Търсят се обекти под наем в кв. „Шести участък“

Менторите на хакатона за „6-и участък“: „Идеите са приложими, заслужават да се развиват!“

„Ковачите“ заковаха победата в хакатона за „Шести участък“

Гласът на бизнеса: „Партньорство и гъвкави решения за „Шести участък“

Започна хакатонът за промяна на „Шести участък“

Трима ментори в хакатона за „Шести участък“

Включете се в хакатона за промяна на „Шести участък“

Партньори от Австрия по проект CINEMA посетиха „Шести участък“

„Шести участък“ става пилотен район в международния проект CINEMA

Връзки и контакти

Сайт на проекта

Информационна дипляна

YouTube канал на проекта

Фейсбук страница на проекта

01.12.2021
Покана за ПЧП чрез наемане на обекти в кв. „Шести участък“ 6.57 MB