1 юли 2020

„Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
15 юни 2020

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

Проект с финансиране от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към ЕК
1 май 2020

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2019 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
1 януари 2020

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
1 декември 2019

„Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
1 декември 2019

„Young@Opera“ – „Младите в операта“

Проект на фондация „Опероса“ по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. на ЕС
1 октомври 2019

„Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“

Проект на Технически университет – Габрово по програма „Еразъм+“ на ЕС
15 август 2019

„Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
24 юни 2019

„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
16 март 2019

„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
1 януари 2019

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
23 юли 2018

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на ЕМО „Етър“

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 юли 2018

„Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMPs-Up)

Проект по програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
2 април 2018

„Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions)

Проект по програма „Хоризонт 2020 – Новаторски енергийни решения“
2 януари 2018

„Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ – Габрово“

Проект по Национална програма за младежта 2016-2020 г.
1 ноември 2017

„Споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор“

Проект с подкрепа от Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.
16 октомври 2017

„ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“

Проект с финансиране от Европейската комисия по проект LADDER
1 октомври 2017

„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
22 юни 2017

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на Община Габрово

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 май 2017

„Цветен град“ - „Floral city“

Проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество