13 Септември 2022

„Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
8 август 2022

„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.
1 юни 2022

„Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (GPP-STREAM)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
1 март 2022

„Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“ (TeRRItoria)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
1 януари 2022

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
27 ноември 2021

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап

Проект по програма „Красива България“
3 Септември 2021

„Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
28 юли 2021

„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
24 юли 2021

„Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
17 юли 2021

„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
24 юни 2021

„Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4 юни 2021

Проект за насърчаване използването на електромобили – за нуждите на ОП РДНО

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
2 март 2021

„Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
19 януари 2021

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4 януари 2021

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 2

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2021

„Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“

Проект по ЦП „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“
1 декември 2020

„Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
28 ноември 2020

„Преустройство на подпокривно пространство в спортно хале – СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“

Проект по програма „Красива България“
16 ноември 2020

„Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП