1 април 2021

„Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
2 март 2021

„Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
19 януари 2021

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4 януари 2021

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 2

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2021

„Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“

Проект по ЦП „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“
1 декември 2020

„Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
28 ноември 2020

„Преустройство на подпокривно пространство в спортно хале – СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“

Проект по програма „Красива България“
16 ноември 2020

„Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
1 юли 2020

„Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
15 юни 2020

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

Проект с финансиране от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към ЕК
1 май 2020

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2019 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
1 януари 2020

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
1 декември 2019

„Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
1 декември 2019

„Young@Opera“ – „Младите в операта“

Проект на фондация „Опероса“ по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. на ЕС
1 октомври 2019

„Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“

Проект на Технически университет – Габрово по програма „Еразъм+“ на ЕС
15 август 2019

„Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
24 юни 2019

„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
16 март 2019

„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
1 януари 2019

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
23 юли 2018

Проект за насърчаване използването на електромобили - за нуждите на ЕМО „Етър“

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд