7 януари 2023

„Патронажна грижа + в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
2 януари 2023

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“

Проект по програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“ 2020-2022 г.
1 януари 2023

„Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA)

Проект по програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.
29 ноември 2022

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“

Проект по програма „Красива България“
1 октомври 2022

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-2022 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
23 Септември 2022

Европейски механизъм за градско развитие (European City Facility)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
8 август 2022

„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.
1 юни 2022

„Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (GPP-STREAM)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
1 февруари 2022

„Споделяне на компетенции в областта на социално отговорните обществени поръчки“ (COSPRO)

Проект по програма на ЕК „КОСМЕ“ 2014–2020 г. за конкурентоспособност на малки и средни предприятия
1 януари 2022

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
27 ноември 2021

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап

Проект по програма „Красива България“
3 Септември 2021

„Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
24 юли 2021

„Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
17 юли 2021

„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.