28 юли 2021

„Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
24 юли 2021

„Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
17 юли 2021

„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
24 юни 2021

„Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4 юни 2021

Проект за насърчаване използването на електромобили – за нуждите на ОП РДНО

Инвестиционна програма за климата на Национален доверителен екофонд
1 април 2021

„Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.
2 март 2021

„Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
19 януари 2021

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4 януари 2021

„Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 2

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
1 януари 2021

„Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“

Проект по ЦП „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“
1 декември 2020

„Повишаване качеството на грижа и подкрепа на децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ, чрез закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
28 ноември 2020

„Преустройство на подпокривно пространство в спортно хале – СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“

Проект по програма „Красива България“
16 ноември 2020

„Осигуряване на допълнителни условия за провеждане на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
1 юли 2020

„Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
15 юни 2020

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

Проект с финансиране от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към ЕК
1 май 2020

„Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 - 2019 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
1 януари 2020

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
1 декември 2019

„Подобряване материалната база на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Социална закрила” към МТСП
1 декември 2019

„Young@Opera“ – „Младите в операта“

Проект на фондация „Опероса“ по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. на ЕС
1 октомври 2019

„Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“

Проект на Технически университет – Габрово по програма „Еразъм+“ на ЕС