Със заповед на кмета на община Габрово с №238 от 15 февруари 2018г. е сформирана Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Габрово.

Работната група е постоянно действащ орган към общината и се създава в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Работната група разглежда, обсъжда, оценява и класира получени фишове за проектни идеи, с които се актуализира и допълва Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР.

Одобрената към момента Инвестиционна програма на община Габрово е публикувана на интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx.

Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани на интернет адрес: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx.