Със заповед на кмета на община Габрово с №238 от 15 февруари 2018г. е сформирана Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Габрово.

Работната група е постоянно действащ орган към общината и се създава в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Работната група разглежда, обсъжда, оценява и класира получени фишове за проектни идеи, с които се актуализира и допълва Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР.

Одобрената към момента Инвестиционна програма на община Габрово е публикувана на интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx.

Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани на интернет адрес: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx.


1 Септември 2020

Община Габрово обявява прием на проектни идеи

16 март 2020

Община Габрово обявява прием на проектни идеи

2 Септември 2019

Община Габрово обявява прием на проектни идеи

3 юли 2019

Изменение в състава на Работната група

8 април 2019

Актуализирана информация за прием на проектни идеи

15 март 2019

Община Габрово обявява прием на проектни идеи

8 март 2019

Изменение в състава на Работна група

4 Септември 2018

Изменение в състава на Работна група

3 юли 2018

Протокол 2 от Заседание на Работната група

16 март 2018

Протокол 1 от Заседание на Работната група

2 март 2018

Община Габрово обявява прием на проектни идеи

20 февруари 2018

Състав на Работна група

24 януари 2018

Работна група ще актуализира Инвестиционната програма на община Габрово по ОПРР - 2020