От 16 март 2020 г. Община Габрово обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Според Насоките за кандидатстване по програмата има възможност общините да допълнят и актуализират Инвестиционната си програма с нови проектни идеи.

За Община Габрово проектни идеи могат да бъдат подавани за следните приоритети:

- Социална инфраструктура и Културна инфраструктура

- Енергийна ефективност в сграден фонд

- Интегриран градски транспорт

- Градска среда

- Образователна инфраструктура

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще актуализира и публикува ежеседмично информация за неусвоения ресурс. Актуализацията ще бъде налична на сайта - http://www.bgregio.eu

Срокът за прием на проектни фишове е до 16 юни 2020 г., включително. Проектните фишове се подават до Секретариата на Работната група.

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.

В одобрената Инвестиционна програма на Община Габрово не фигурира приоритет, свързан с енергийна ефективност в сграден фонд, но целта на обявения прием е да се наберат проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс.

Срокът за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд" е до 16 май 2020г., включително. ЗИФП се подават до Кмета на община Габрово.

Контакт за допълнителна информация по отношение на приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд": Галина Маркова, началник отдел АО, МТО и ОМП, тел.: 066 818 300, e-mail: g-markova@gabrovo.bg.

Документи и информация за подаване на проектен фиш:

Обява за прием на фишове за проектни идеи

Образец на фиш за проектна идея

Документи и информация за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд":

Пакет с приложения и информация

Община Габрово обявява прием на проектни идеи Община Габрово обявява прием на проектни идеи