Община Габрово заедно с още 38 български града е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

За да кандидатства с проектни предложения по Приоритетна ос 1, Община Габрово разработи Инвестиционна програма за реализация на приоритетни проекти от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Габрово. Програмата включва изпълнение на конкретни мерки за осъществяване на местните политики за устойчиво градско развитие и постигане на балансиран растеж на града.

Приоритетните обекти бяха подбрани от работна група с представители на общинската администрация, неправителствения сектор, Общинския съвет, малцинствените групи, държавната администрация, бизнес организациите и други.

Инвестиционната програма, одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 през м. февруари 2016 г., е на обща стойност 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ, която Габрово ще получи, е 25 739 640,08 лв. Програмата включва списък с пет основни и пет резервни проектни предложения, които е предвидено да бъдат реализирани до 2023 г. Проектите са в сферата на подобряване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски транспорт и енергийна ефективност.