От 1 септември 2020 г. Община Габрово обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Според Насоките за кандидатстване по програмата има възможност общините да допълнят и актуализират Инвестиционната си програма с нови проектни идеи.

За Община Габрово проектни идеи могат да бъдат подавани за приоритет „Културна инфраструктура“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще актуализира и публикува ежеседмично информация за неусвоения ресурс. Актуализацията ще бъде налична на сайта - http://www.bgregio.eu

Срокът за прием на проектни фишове е до 1 декември 2020 г., включително. Проектните фишове се подават до Секретариата на Работната група.

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1.

Контакт за допълнителна информация: Жана Бастрева, главен експерт към Междинно звено, тел.: 066 818 311, e-mail: zhana.bastreva@gabrovo.bg.

Документи и информация за подаване на проектен фиш:

Обява за прием на фишове за проектни идеи

Образец на фиш за проектна идея