Във връзка с публикувана от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуална информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти Община Габрово актуализира инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

За Община Габрово проектни идеи могат да бъдат подавани за следните приоритети:
- Социална инфраструктура и културна инфраструктура
- Енергийна ефективност в сграден фонд
- Интегриран градски транспорт
- Градска среда
- Образователна инфраструктура

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще актуализира и публикува ежеседмично информация за неусвоения ресурс. Актуализацията ще бъде налична на сайта - http://www.bgregio.eu

Срокът за прием на проектни фишове е до 15 юни 2019 г. включително. Проектните фишове се подават до Секретариата на Работната група.

Целта на този прием е да се изготви списък с нови проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1 в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020. През 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на национално ниво, след което съгласно одобрена от Министерски съвет методология ще бъде преразпределен ресурсът между общините.

В одобрената Ивнестиционна програма на Община Габрово не фигурира приоритет, свързан с енергийна ефективност в сграден фонд, но целта на обявения прием е да се наберат проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финасирани по Приоритетна ос 1 в случай на наличен финасов ресурс. 

Срокът за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд" е до 15 май 2019г. включително. ЗИФП се подават до кмета на община Габрово.

Контакт за допълнителна информация по отношение на приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд": Галина Маркова, началник-отдел АО, МТО и ОМП, тел. 066 818 300, e-mail: g-markova@gabrovo.bg.

Документи и информация за подаване на проектен фиш:
Обява за прием на фишове за проектни идеи
Образец на фиш за проектна идея

Документи и информация за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в сграден фонд":
Пакет с приложения и информация

 

Община Габрово обявява прием на проектни идеи Изменение в състава на Работната група