Община Габрово е избрана за пълноправен партньор в международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG). Изпълнението на проектните дейности започна през м. юли 2020 и ще продължи до декември 2022 г.

Проект CINEMA работи за обновяването на централни градски райони, изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали. За целта ще се използват икономическите предимства на креативните индустрии като възможност за справяне с проблема.

Общата стойност на проекта е 2 249 073,50 евро, като съфинансирането от ЕС е 1 911 712,48 евро. Бюджетът на Община Габрово е в размер на 115 750 евро, формиран от европейско и национално съфинансиране, като 17 362,50 евро са предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общо 22 са партньорите по проект CINEMA от 8 различни държави: Словения, Словакия, Германия, Австрия, Румъния, Сърбия, Молдова и България. От тях 17 пряко участват в дейностите, като от българска страна това са Община Габрово и Студио Комплект – София. Пет са подкрепящи стратегически партньори, сред които е Областна администрация – Пловдив.

Партньорите са разпределени да работят в три тематични направления: 1. „Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи“; 2. „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ и 3. „Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии“. По всяко от направленията ще се изготвят пътни карти, които ще очертаят процеса и конкретните дейности за съживяване и подобряване на привлекателността на централни градски квартали. Ще бъдат привлечени културни и творчески индустрии, както и малък бизнес и услуги, които ще се възползват от изоставени сгради и пространства.

Ще се създадат и приложат инструменти за подобряване капацитета за иновации и развитие на сътрудничество между креативните индустрии и целеви градски икономически сектори (търговия на дребно, услуги и др.). Този инструментариум ще бъде тестван в четири пилотни локации. Ще бъдат открити три центъра за подкрепа на креативните индустрии. Партньорите ще изградят устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие, както и ще подготвят набор от препоръки за транснационални политики, включително осем местни планове за действие.

Община Габрово ще работи по второто тематично направление - „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“, като квартал „Шести участък“ е сред пилотните локации. Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала. Ще се търси помощта на креативните индустрии, за да се разработи и обогати района с нови търговски дейности и творчески инициативи, да се превърне в притегателен център за жителите и посетителите на града.

Дейностите по проекта за Община Габрово стартираха с изготвянето на анализ на квартал „Шести участък“ и централна градска част. В момента се извършват проучвания, свързани с демографията, съществуващите икономически дейности, креативни индустрии, туризъм, сграден фонд и институционална рамка.

Екипът по проекта се включи в проведените онлайн събития: стартираща конференция – на 25 август и среща на партньорите – на 26 август. Участниците в конференцията дискутираха по въпроси, свързани с устойчивото строителство в градските райони и съживяването на празните пространства от нови жители, установяване на търговска дейност и чрез работата на креативните индустрии. По време на срещата партньорите обсъдиха изготвянето на пътните карти и анализите на пилотните локации. Проведоха се разговори за комуникационната стратегия, ролята на социалните медии и организирането на бъдещи събития. Представен беше план с график за изпълнението на различните дейности за целия период на проекта.

Повече инфомация за проект CINEMA може да намерите тук – https://gabrovo.bg/bg/article/17295 .

 

Да открехнем прозореца на Габровския театър
28 август 2020
Община габрово организира виртуална информационна среща по първата конкурсна сесия за 2020г. на програма „Младежки дейности“
28 август 2020