Проект – № PGI05786 „Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ с акроним IMPROVE (Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments)

Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“; Специфична цел 1.2. „Подобряване изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, които подпомагат предоставянето на иновации от участници в регионалните вериги за иновации в области на „интелигентна специализация“ и възможности за иновации“

Обща стойност – 1 514 216.00 евро, от които:

 • 1 287 083.60 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 227 132.40 евро – национално и регионално съфинансиране (15%)

Бюджет за Община Габрово – 115 411.00 евро, от които:

 • 98 099.35 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 17 311.65 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 48 месеца:

 • Фаза 1 (36 месеца) – 01.08.2019 г. – 31.07.2022 г.
 • Фаза 2 (12 месеца) – 01.08.2022 г. – 31.07.2023 г.

Партньорство по проекта – осем регионални администрации и институции от осем страни – членки на Европейския съюз, в сътрудничество за подобряване на ефективността на програмите, финансирани с помощта на структурните фондове, посветени за изграждане на политики за НИРД и иновации и подкрепа за прилагането на стратегиите за интелигентна специализация.

Участват: Фондация FUNDECYT – Научно-технологичен парк на Естрамадура – Испания (водещ партньор); Агенция за развитие DEV’UP, регион Централна Лоара – Франция; Регионална агенция за технологии и иновации, регион Бари – Италия; Община Габрово – България; Северозападна агенция за развитие, Клуж-Напока – Румъния; Фондация „Научен парк“, Тарту – Естония; Регионален съвет на Лапландия – Финландия; Регионална комисия за координация и развитие на Центро, Коимбра – Португалия.

Обща цел

Инструментите на политиката, адресирани от проекта, са главно програми по структурните фондове с изключение на два общински плана за развитие, които имат общата цел да засилят икономическия растеж, основан на знанието. По този начин IMPROVE допринася положително за регионалното интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие чрез повишаване на ефективността на политиките и програмите за подкрепа на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в участващите региони.

Специфични цели

Проектът е разработен да насърчава обмена на практики, опит и знания и да увеличи капацитета на участващите партньори и заинтересовани страни, като взема предвид техните профили и регионални интереси. За целта той е насочен към общи предизвикателства по отношение на:

 • Рамка, микс от политики и инструменти за осъществяване на политики за НИРД и прилагане на стратегии за интелигентна специализация;
 • Координация с други фондове, управлявани на регионално, национално или европейско ниво;
 • Транснационална координация;
 • Управление;
 • Наблюдение и оценка.

Основни дейности

 • Анализ на регионалното състояние и механизми за управлението и изпълнението на структурните фондове;
 • Обмен на опит чрез партньорски прегледи, идентифициране на добри практики и междурегионални тематични семинари;
 • Трансфер на знания и опит в регионите.

Резултати и положителни ефекти

Проектът води до подобрение на осем инструмента на политиката и гарантира дългосрочното им въздействие, включващо управляващите органи в междурегионалния процес на обучение както като партньори, така и като заинтересовани страни.

Публикации

Регионален бизнес форум представи добри практики и възможности за финансиране

Община Габрово с план за повишаване на взаимодействието между бизнеса и научно-развойните организации

Икономическото развитие, базирано на иновации – тема на международна среща в Габрово

Среща на бизнеса в Северна индустриална зона

Дискусия за визията за икономическо развитие на Габрово

Международна среща на партньорите по проект IMPROVE

Иновациите и кръговата икономика са фактор за развитие на бизнеса

Зелената сделка и икономическото развитие на регионите – основен фокус в новия програмен период 2021 – 2027

Втора среща на заинтересованите страни по проект IMPROVE

Първа среща на заинтересованите страни по проект IMPROVE

Община Габрово в европроект за насърчаване на иновациите