Визията за икономическо развитие на Габрово бе в основата на дискусиите по време на поредната работна среща на заинтересованите страни по проект IMPROVE, която се състоя онлайн на 22 юни 2021 г.

На срещата присъстваха представители на местния бизнес, Технически университет – Габрово, Регионален Иновационен Център, Габровска Търговско-промишлена палата, Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“, Областна администрация Габрово, Областен информационен център Габрово, Център за кариерно ориентиране и организации на местно и национално ниво, ангажирани в процеса по разработване на съвместни проекти за насърчаване на икономическото развитие и иновациите.

Основната тема на срещата беше отчитането на напредъка по дейностите на проект IMPROVE, след направената ревизия от партньорите в проекта, както и представянето на визията за развитие на Габрово и региона.

Срещата беше открита от инж. д-р Десислава Колева, ръководител на проекта, която представи присъстващите и набеляза основните акценти, поставени във фокуса на настоящата среща.

Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика и част от екипа на проект IMPROVE представи коментарите на експертите от Естония, като акцентира на необходимостта от създаване на механизми за реализиране на публично-частни партньорства по отношение реализирането на индустриални паркове. По отношение на местното законодателство, реализирано чрез наредби, касаещи инвестициите, той отчете факта, че тези документи са лимитирани откъм инструментариум и бизнеса предпочита да стъпва на националното законодателство. Отчетена бе необходимостта от по-добра стратегия за цялостното развитие на Северно централния регион, тъй като това би му позволило успешното маркетиране на световния пазар. От изключително значение за силното маркетиране на Габрово и региона е въвеждането на дигитални решения и воденето на последователна индустриална политика, насочена към изграждането на индустриални паркове и иновационна еко система.

Явор Василев от консултантската фирма „Либра Енерджи“ обърна специално внимание на създаването на успешна и обоснована start-up екосистема, която да подпомогне успешното маркетиране на Габрово. Предложението на г-н Василев е Габрово да се специализира като хъб по мехатроника, с което да привлече специалисти в съответните бизнес направления.

В заключение на срещата, ръководителя на проекта, инж. д-р Десислава Колева обърна специално внимание на водещите мерки, заложени във визията за икономическо развитие на Габрово, които обобщи в следните приоритети:

  • Насърчаване на иновациите чрез развитие на иновационна еко система и изграждане на необходимата иновационна инфраструктура. Прилагане на решения за интелигентна специализация
  • Разработване на вътрешна/местна нормативна уредба със стимули за инвеститорите на база публично-частни партньорства. Разработване на Регламент за ПЧП и Наредба за клас B инвеститори
  • Интегрирани териториални инвестиции – проект за съществуващия индустриален парк и трансформацията му във нисковъглеродна индустриална зона. Създаване на Нов индустриален парк в направление Габрово – Севлиево.
  • Дигитална трансформация на индустрията
  • Развитие на кръгова икономика
  • Инвестиции в човешки капитал – развитие на кариерното ориентиране и разширено предлагане на дуална форма на обучение
  • Регенерация на кафяви терени
  • Развитие на start-up екосистема с фокус мехатроника, чисти технологии и ИКТ
  • Маркетиране, брандиране и промотиране на региона
  • Съвместни инициативи за създаване на междуобщински проекти, базирани на сътрудничеството с Тракия икономическа зона.

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve 

Мобилният пункт през юли
23 юни 2021
Програма за София филм фест в Габрово
23 юни 2021