Първата работна среща на заинтересованите страни по проект IMPROVE се състоя на 22 януари 2020г. в Областен информационен център – Габрово.

Проектът IMPROVE, в който Община Габрово e партньор, обединява общо 8 партньора от различни региони в Европа с различен профил от гледна точка на икономическото развитие, постиженията в сферата на иновациите, повече или по-малко централизирана административна система и отговорност за управлението на адресираните политики.

По проекта IMPROVE Община Габрово си поставя две основни цели:

  • Разработване на механизми за стимулиране на публично-частни партньорства
  • Създаване на модел за конкурентна бизнес зона и начини за подкрепа развитието на индустриалните зони на територията на община Габрово

Първата среща по проекта събра на едно място представители на всички институции и организации, ангажирани с икономическото развитие и иновациите. На срещата присъстваха също представители на местния бизнес, Фонд на фондовете и Института за пазарна икономика. Поради неотложни ангажименти на срещата не присъстваха представители на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, както и Тракия икономическа зона. След представяне на проекта участниците коментираха възможностите и предизвикателствата за реализиране на публично-частни партньорства при финансиране и изпълнение на успешни съвместни проекти. Обсъдени бяха нуждите на бизнеса и възможностите, с които Община Габрово разполага, за да може да подкрепи техните планове за развитие. Наред с набелязаните нужди бе коментирано и значението на своевременното отчитане на съществуващите липси и проблеми, както и създаването на дългосрочна визия за развитие, която да развие потенциала на компаниите в сферата на иновациите, вземайки предвид плановете им за развитие. Акцент в срещата бяха възможностите за включване на индустриалните зони в планирането на бъдещи проекти за осъществяване на инфраструктурни мерки.

Представена бе и разработената от Община Габрово бизнес платформа за иновации InnovaGab - https://innovagab.gabrovo.bg/bg, чиято цел е популяризиране на индустрията и осъществяване на ясна връзка с бизнеса, браншовите организации, експертите и студентите.

Важна задача на участниците в проект IMPROVE е разработването на нов финансов механизъм базиран на публично-частното партньорство за изпълнение на съвместни проекти за развитие на индустриалните зони и иновациите. В допълнение трябва да бъдат предвидени и конкретни мерки, които да залегнат в бъдещите стратегически документи, разработвани от Община Габрово по отношение на икономическото развитие на региона.

Участниците в работната среща бяха запознати с графика за провеждане на събития по проекта. Като партньор по проекта IMPROVE Община Габрово ще бъде домакин на началния и финалния международни семинари с участието на всички партньори, в рамките на които ще бъде представен опита и добрите практики в други европейски региони по отношение финансирането на иновации и икономическо развитие.

Търсенето на нова формула или бизнес модел за реализиране на успешни публично-частни партньорства чрез съвместно финансиране на общи проекти се превърна в поле за размисъл на следващата среща на заинтересованите страни, когато ще се обсъждат конкретни предложения, с фокус върху иновациите и развитието на индустриалните зони.

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve

Габровският театър с нова премиера през февруари
24 януари 2020
ЧИТАТЕЛ НА 2019 ГОДИНА В РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“
24 януари 2020