Партньорска среща по проект IMPROVE за идентифициране на добри практики и представяне на текущата икономическа ситуация в Габрово беше проведена от Община Габрово в периода 20 - 21 април 2021 г. Срещата беше посетена от около 30 участника в различните сесии и беше проведена онлайн поради ситуацията на Covid 19 пандемия в Европа. Основната цел на срещата беше представянето на добрите практики в региона по отношение на взаимоотношенията между заинтересованите страни и Община Габрово и техните усилия да използват финансирането от ЕС като инструмент за растеж и създаване на устойчива екосистема от партньори, които да работят за устойчивия икономически растеж на региона и особено за територията на община Габрово.

Срещата беше разделена в 3 сесии, проведени през тези два дни - 1 сесия беше посветена на статистиката, икономическия профил на региона и презентации от представители на заинтересованите страни от групата на бизнеса в Габрово. Сесията стартира с представяне на икономическия профил на Габрово и анализ на силните и слаби страни (SWOT анализ) от г-н Петър Ганев - експерт в Института за пазарна икономика. Добри практики и нови постижения бяха представени от представителите на Техническия университет в Габрово и Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово “.

На 21 април се проведоха сесии 2 и 3. Презентациите в сесия 2 бяха насочени главно към възможностите за развитие за младите хора в Габрово. Беше представено партньорството между община Габрово и Тракия икономическа зона. По-късно експерти от екипа на Община Габрово по проекта направиха презентации за потенциала за публично-частни партньорства и синергиите за стимулиране на иновационната екосистема. Възможностите за финансиране на икономическите зони беше също една от дискутираните теми.

Като част от екосистемата на заинтересованите страни, представител на Министерството на икономиката в България представи Националната рамка и стратегията за интелигентна специализация. Формира се дискусия по темата за стимулиране на стартиращата екосистема и възможностите за финансиране на млади компании.

Последната сесия в края на срещата за партньорска проверка бе инициирана, за да отговори на основните идентифицирани предизвикателства. Време беше предвидено и за представяне на Интегрирания план за развитие на Габрово за периода 2021 - 2027 г. и какви са следващите стъпки за сътрудничество и работа в мрежа. Партньорската среща завърши с групови дискусии и предложения от всички партньори в този международен проект.

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve

Честит празник на всички габровци с имена на цветя!
25 април 2021
Концерт на Габровски камерен оркестър
26 април 2021