Международна работна среща на партньорите по проект IMPROVE се състоя в Габрово на 7 и 8 юни. Целта на срещата бе представяне на идеите и резултатите, фокусиране върху разработването на планове за действие и подготовка на всеки партньор за прилагане на наученото и споделените добри практики.

Срещата бе открита от инж. Николинка Хинкова, председател на Управителния съвет на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, която сподели, че в момента, предвид световната икономическа ситуация, трудните обстоятелства с повишените цени на енергията и материалите, както и заради предизвикателствата на съвременния свят, малкият и среден бизнес повече от всякога са нуждае от подкрепа. „За да успеем и за да си помогнем един на друг, ние трябва да останем заедно, да обменяме знания, информация и опит“, заяви инж. Хинкова и пожела да бъдат генерирани достатъчно силни и ясни идеи, които да направят региона ни по-конкурентен, зелен, дигитален и „умен“.

Участие в срещата взеха партньорите по проекта, представящи седем региона от различни националности, включени бяха и представители на бизнеса, експерти от Община Габрово, представители на различни институции, образователни и кариерни центрове.

Акцент в представянето на Габрово беше изведен от д-р инж. Десислава Колева, ръководител на проект IMPROVE, която обобщи, че засилено сътрудничество между компаниите и научноизследователски организации е изключително важно за подобряване на иновационната екосистема и растеж на иновациите в региона. Създадените партньорства на РИЦ „Амбициозно Габрово“ са вече работещи и дават своите резултати за разработването и внедряването на интелигентни решения в различни сектори.

Представителите на регионите от Италия, Испания, Португалия, Франция, Финландия и Румъния също представиха своите планове за икономическо развитие на териториите. В презентациите си те поставиха фокус върху подобряването на диалога между заинтересованите страни, възможността за картографиране на регионите и включване на статистическите показатели, чрез които да бъде осигурена достатъчно ясна информация за вземането на конкретни и обосновани решения. Необходимостта от подобряване на управлението, координацията и комуникацията между участниците (бизнеса, институциите, образователните и научни среди), за да се засилят информационните потоци и споделянето на знания. Предизвикателство пред регионите, но изключително важно в процеса на развитие, е изпълнението на проекти, които да са съобразени с регионалните нужди, специфики и капацитет. Специално внимание бе отделено на необходимостта от мониторинг и оценка – фактор, който понякога се пренебрегва, но всъщност има голямо значение за стратегическото планиране, определянето на приоритети и измерването на ефективността на действията. Като важен компонент за икономическото развитие бе посочено разработването на Стратегии за интелигентна специализация, които да се базират на икономическия профил на регионите и развитието на приоритетните области. Като важна задача за икономическото развитие беше посочено и значението на брандинга на всеки регион и насърчаването на различни инициативи, които да го направят по-популярен и различим сред останалите.

В края на срещата бяха набелязани и предстоящите задачи пред партньорите, свързани с активизиране на заинтересованите страни и продължаване работата за икономическото развитие на регионите и сътрудничеството помежду им.

 

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve

Победителите в конкурса за карнавална витрина са…
10 юни 2022
Документален театър разказва шест истории от „Шести участък“
13 юни 2022