На 24 ноември 2021 г. екипът по проект IMPROVE на Община Габрово организира среща на заинтересованите страни в Северна индустриална зона Габрово. На срещата присъстваха представители на 24 компании в зоната, както и кмета на община Габрово Таня Христова и заместник кметовете по строителство и благоустрояване, главния архитект на Габрово, представители на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, представители на доставчици на електрическа енергия.

Целта на срещата беше да се обсъдят възможностите за публично-частно партньорство между бизнеса в Северна индустриална зона и Община Габрово за реализиране на съвместни проекти за споделяне на енергия в зоната с цел преодоляване на енергийната криза.

По време на срещата беше представена информация за възможни решения и ползите от тях в процеса на изграждане на фотоволтаични паркове. От обсъдените данни, стана ясно, че на територията на България, съществуват дружества, доставящи електрическа енергия до крайни клиенти. Тези доставчици са участници на свободния пазар, като изкупуват ел. енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внасят енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти. С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, те предоставят и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджмънт.

Дискусията продължи с обсъждане на възможностите за публично-частни партньорства с участниците, с представителите на енергийните мрежи и експертите от Община Габрово. обсъдени бяха възможности за споделяне на енергия, внедряване на икономически изгодни решения, които да намалят негативния ефект от енергийната криза.

Срещата беше проведена за постигане на целите по проект PGI05786 „Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ с акроним IMPROVE (Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments).

Напомняме - конкурс за изготвяне на идеен проект за паметник, увековечаващ личността и делото на Васил Левски
26 ноември 2021
Няма нарушения при сечта и извоза на дървесина в кв. „Баждар“, информира ДГС Габрово
26 ноември 2021