На 25 ноември кметът на Габрово Таня Христова се среща с ръководствата на Технически университет – Габрово и ТП Държавно горско стопанство „Габрово“ във връзка извършената сеч в кв. „Баждар“ -  в района на висшето училище и повишения обществен интерес към нея. Обсъдена беше необходимостта от своевременно информиране на обществеността за дейностите, свързани с управлението и стопанисването на горските територии в град Габрово.

По отношение на дейностите в кв. „Баждар“, от страна на Технически университет – Габрово /ТУ – Габрово/ беше уточнено, че в района са предприети действия за възстановяването на спортната база на висшето училище, включваща 3 игрища, с цел създаването на благоприятни условия за спорт на студентите. Към този момент игрищата са асфалтирани и тече процес на тяхното ограждане, както и оборудването им с необходимите спортни съоръжения. Местността до игрищата и до един от физкултурните салони на ТУ - Габрово е залесена преди много години, но част от дърветата са опасни, тъй като са нанесли деформации на един от покривите на физкултурния салон. От друга страна дърветата и клоните падат върху самите игрища, което препятства настилането им с безопасни материали. ТУ - Габрово е подал всички необходими документи, за да получи разрешение за изсичане на опасните дървета, намиращи се в близост до игрищата и физкултурния салон, като са спазени са всички законоустановени процедури, уточняват от висшето училище.

Сечта в кв. „Баждар“ е извършена в общинска горска територия. Съгласно закона за горите, управлението на горските територии общинска собственост се осъществява от общинска горска структура или от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор. Община Габрово не разполага с общинска горска структура, поради което, в изпълнение на нормативните разпоредби управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Габрово, е възложено на ТП Държавно горско стопанство /ДГС/ „Габрово“. От страна на ТП ДГС „Габрово“ е обявена процедура за участие в търг за сеч в горска територия общинска собственост, а именно в имот с № 14218.7.2. Процедурата е спечелена от фирма РИК - 05 ООД - Габрово и е изпълнено премахване на дървесината в имота, за което са издадени два броя позволителни за сеч от ТП ДГС „Габрово“.

От там уточниха още, че се извършват два вида сеч - първият вид е техническа сеч по чл. 51 б от Наредба №8 за сечите в горите, за премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти и за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. Тази сеч се извършва след подаден сигнал от Технически университет - Габрово, който е собственик на спортните площадки и сгради, граничещи с насаждението, в което се намират опасните дървета. Вторият вид сеч е отгледна сеч (пробирка), която се изпълнява съгласно утвърдения горскостопански план. Издадените позволителни за сеч включват както иглолистни видове (черен бор), така и широколистните червен дъб, габър, цер и череша.

ТП ДГС „Габрово“ уточниха още, че при извършените проверки от тяхна страна и от страна на Регионална дирекция по горите Велико Търново няма установени нарушения при сечта и извоза на дървесина в кв. „Баждар“.

 

Проект IMPROVE: Среща на бизнеса в Северна индустриална зона
26 ноември 2021
Обучение по мотивационно интервюиране преминават екипите на Превантивно-информационен център към Община Габрово и Терапевтичен център „Св. Илия“
29 ноември 2021