Втората работна среща на заинтересованите страни по проект IMPROVE се състоя на 3 юни 2020г. в Областен информационен център – Габрово.

Поради извънредната епидемична ситуация, участниците в срещата бяха посрещнати при спазване на нужните предпазни мерки и с уговорка представената информация да бъде изпратена по електронен път с възможност за поставяне на въпроси и коментари по документите. На срещата присъстваха представители на местния бизнес, както и административни и частни структури на местно и национално ниво, ангажирани в работата си с темата за икономическото развитие и иновациите.

Основната тема на срещата беше представянето на разработения от екипа на проекта доклад по актуалното състояние на икономиката, работата и финансирането на Община Габрово в контекста на плана за местно развитие.

Бяха обсъдени силните и слабите страни на Общината по отношение на комуникацията и създаването на предпоставки по взаимодействието си с бизнеса на местно ниво. Обсъдени бяха възможностите за създаване на различни стимули и ангажименти за партньорство с частния сектор, както и подготовката на новия план за икономическо развитие на Община Габрово.

По време на срещата бе представен доклад за инвестиционния профил на община Габрово и бе обсъден подготвяния социално-икономически анализ. На база представените данни от анкетни проучвания, проведени от Института за пазарна икономика, участниците коментираха възможността градът да бъде рекламиран като „място, подходящо за семейства с деца“. Обсъдена бе необходимостта да се предприемат действия, които да привличат и задържат талантите в града, да се търсят решения за кръгова икономика и ресурсна ефективност. Като недостатък бе определено не доброто познаване на финансовите инструменти и липсата на развита комуникация между администрация и бизнес. Отчетена бе и необходимост от създаване на механизми за реализиране на публично-частни партньорства. Участниците в срещата коментираха възможността за създаване на co-working център като зона за стартъпи, който би могъл да се реализира именно като публично-частно партньорство.

Сред поставените теми, които следва да бъдат дискутирани в следващите срещи, бяха набелязани две основни - визията на Габрово в сферата на иновациите и идентифициране на конкретни местни инициативи, в които партньори са Общината и бизнесът.

След срещата до всички заинтересовани страни по проекта бяха изпратени Докладът по проекта, представената презентация и докладът за инвестиционния профил на Габрово.

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve

Новите екологични автобуси на Габрово ще бъдат представени на 11 юни
8 юни 2020
Етърската грънчарка Клара живее в спомените на писателя Христо Стоянов
8 юни 2020