Проект – PGI00087 „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ с акроним ESSPO

Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“; Специфична цел 2.1. „Подобряване прилагането на политики за регионално развитие и програми, по-специално програми за инвестиции за растеж и работни места, а при необходимост, Европейските програми за териториално сътрудничество, подкрепа на малките и средните предприятия във всички етапи на жизнения им цикъл да се развиват, постигат растеж и да се ангажират в областта на иновациите“

Обща стойност – 1 923 138.00 евро, от които:

 • 1 634 667.30 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 288 470.70 евро – национално и регионално съфинансиране (15%)

Бюджет за Община Габрово109 005.00 евро, от които:

 • 92 654.25 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 16 350.75 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 60 месеца:

 • Фаза 1 (36 месеца ) – 01.04.2016 г. – 31.03.2019 г.
 • Фаза 2 (24 месеца) –  01.04.2019 г. – 31.03.2021 г.

Партньорство по проекта – девет регионални администрации и институции от седем страни-членки на Европейския съюз в сътрудничество за подобряване на услугите по насърчаване на приоритетни сектори от местната икономика: Познански научно-технологичен парк – Познан, Полша (водещ партньор); EURADA – Европейска асоциация на агенциите за развитие – Брюксел, Белгия; Агенция за икономическо развитие на регион „Център – Долината на Лоара“ – Франция; ADE – Агенция за иновации, бизнес финансиране и интернационализация на Кастилия и Леон – Испания; Община Габрово – България; Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – София, България; Фондация за наука и технологии – Тарту, Естония; Фондация за изследвания и иновации „Техналия“ – Билбао, Испания; Център за НИРД „Весербергланд плюс“, представляван от Окръг Хамелн-Пирмонт, Германия.

По-голямата част от партньорите са участвали заедно с Община Габрово в изпълнението на проект KNOW-HUB – „Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“, финансиран по програма „Интеррег IV C“, приключил в края на 2014 г.

Начална среща по проект ESSPO  гр. Познан, Полша, 13  15 април 2016 г.

Обща цел

ESSPO адресира недостатъчното влияние и ефективност на политиките за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия /МСП/, техния ръст на националния и на международните пазари, както и тяхната ангажираност в иновационните процеси. Инвестирани са значителни средства за подкрепа на МСП, но тяхното въздействие върху икономическото развитие на Европейския съюз остава под въпрос. Териториите, представени на ниво проект, представляват територии от Европейския съюз. Регионите следва да развият портфолио на услугите, подкрепящи тяхната конкурентоспособност, на база съчетаване на политики, постигайки синергия между различни услуги, и по интелигентен начин да насочат специализирана подкрепа в приоритетните сектори за МСП.

Специфични цели

 • Разработване на нови услуги за подкрепа на бизнеса, които да отговорят на нуждите на МСП, запълвайки липсващите звена в обслужването в синхрон с променящата се бизнес среда;
 • Внедряване на инструменти за диагностика и оценка на капацитета на компаниите и такива за управление на база техните нужди;
 • По-добро координиране и повишаване качеството на подкрепата, предлагана от различните участници, и преодоляване на нейната разпокъсаност;
 • Подобряване на управленските практики в изпълнението на програмите (схеми, проекти и контакти с бенефициентите, мониторинг и оценка на резултатите).

Основни дейности

Като партньор в проекта, Община Габрово е разработила система за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес в изпълнение на икономическите си приоритети, заложени в общинския план за развитие в периода 2014-2020 г.

 • Оценяване нуждите на бизнеса от експертна помощ и услуги;
 • Обследване на идеи за проекти за иновативни продукти и технологии, както и за технологична модернизация на предприятията в региона;
 • Анализиране на местните и националните политики и инструменти в подкрепа на МСП, както и възможните схеми за финансиране;
 • Комбиниране на различни видове подкрепа – експертна, консултантска, достъп до инфраструктура, оценяване на иновационния капацитет и намиране на подходящо финансиране за бизнеса;
 • Разработване на система за управление и мониторинг, методология и критерии за подбор на МСП за получаване на експертна подкрепа;
 • Провеждане на учебни посещения, семинари, работни срещи и тематични групи, интерактивни междурегионални събития, изяви в медиите и други с участието на заинтересованите страни и партньорите по проекта.

Резултати и положителни ефекти

 • Създаден нов инструмент за подкрепа на политиките за местно икономическо развитие, който ще използва възможностите на изградения икономически слой в геоинформационната система на Община Габрово, базиран на изградената мрежа за иновации с участието на Технически университет – Габрово, неправителствените организации и бизнеса;
 • Създадени възможности за взаимодействие между предприятията на територията на общината, Техническия университет, Габровската търговско-промишлена палата, Областния информационен център, неправителствените и бизнес организациите, както и с другия български партньор – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“;
 • Споделени знания, умения и експертиза в разработването на иновативни проекти, трансфер на ноу-хау и интернационализация на бизнеса;
 • Подобрен достъп до бизнес консултации и услуги за бизнеса;
 • Подобрена ефективност и ефикасност на регионалните политики за подкрепа на МСП с по-добро въздействие върху МСП и регионалните икономики.

Публикации / Publications

Габрово ще представи българския опит в уебинар за подкрепа на МСП след Covid-19

Тематична среща за Регионалните иновационни центрове (BG/EN)

Бизнесът готви регионален иновационен хъб (BG/EN)

Среща на заинтересованите страни  създават нова структура (BG/EN)

Планът за действие в Габрово – следващи стъпки (BG/EN)

Диалогът с бизнеса в Габрово търси възможности пред предизвикателствата (BG/EN)

Седмицата на предприемачеството в Габрово стартира с бизнес конференция (BG)

Различни територии споделят сходни предизвикателства/Lessons from the 2nd semester of ESSPO (BG/EN)

Готова е анкетата за иновационния капацитет на габровските фирми (BG/EN)

Анкетно проучване по ESSPO ще изследва нуждите за иновации (BG/EN)

Предизвикателства пред иновационната екосистема за МСП (BG/EN)

Работната група по иновации обсъди плана за действие по ESSPO (BG/EN)

Партньорско проучване в Габрово и първа среща на заинтересованите страни (BG/EN)

Плакат на проекта/ESSPO poster (на английски)

ESSPO – Effective SME support

Община Габрово ще насърчава малкия и средния бизнес по европроект (BG)

Връзки и контакти / Links and contacts

Сайт на проекта/Project website

Сайт на водещия партньор PPNT/Lead partner website 

Сайт на програма „Интеррег Европа“/Interreg Europe website