Проект№ BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“; приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Административен договор – №BG05M9OP001-2.004-0042-С01 от 24.08.2016 г.; Допълнително споразумение №1 – №BG05M9OP001-2.004-0042-C02 от 20.12.2018 г.; Допълнително споразумение №2 – №BG05M9OP001-2.004-0042-C03 от 11.10.2019 г.; Допълнително споразумение № 3 – №BG05M9OP001-2.004-0042-C04 от 15.12.2020 г.; Допълнително споразумение № 4 – №BG05M9OP001-2.004-0042-C05 от 17.12.2021 г.; Допълнително споразумение № 5 – №BG05M9OP001-2.004-0042-C06 от 22.12.2022 г.; Допълнително споразумение № 6 – № BG05M9OP001-2.004-0042-C07 от 15.05.2023 г.

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 1 102 953.81 лв., от които:

 • 937 510.74 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 165 443.07 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта  1 септември 2016 г. – 30 септември 2023 г.

Описание

Разработката надгражда постигнатото при реализацията на два проекта на Община Габрово: „ПОСОКИ-предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, и „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ по ОПРЧР 2007-2013 г. С изпълнението на дейностите се продължава дейността на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства, разкрит по проект „ПОСОКИ“ на ул. „Ивайло“ № 13.

Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, ул. „Ивайло” № 13, гр. Габрово

Обща цел

Превенция на социалното изключване чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие чрез предоставяне на комплексни интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство.

Специфични цели

 • Осигуряване на интегрирани, комплексни социално-здравни услуги за подпомагане на ранното детско развитие;
 • Предоставяне на подкрепа за деца и техните семейства за постигане на добра здравна грижа и подобрена семейна среда в резултат на развити родителски умения;
 • Предоставяне на подкрепа за деца от целевите групи за безпроблемно включване в образователната система и пълноценна социализация.

Целеви групи

 • Семейства с деца от 0 до 7-годишна възраст, вкл. с увреждания;
 • Деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства;
 • Деца и възрастни в риск.

Услуги по проекта

 • Ранна интервенция на уврежданията

   -  изследване и оценка на областите на развитие на детето и неговите потребности;

   -  изготвяне на индивидуален план с дейности за стимулиране развитието на детето / съвместно с родителите/;
   - психологично консултиране на родителите, подпомагащо ги в процеса на адаптация към детето и неговите специфични нужди;
   -  обучение и демонстриране на родителите в семейна среда на техники и подходи за осигуряване на оптимална грижа за детето и стимулиране на неговото развитие в съответствие с потребностите и др.

 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина

-   предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
-   семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т. ч. индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на детска градина.

 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

-   консултации за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което приема при хранене; обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето;
-   консултации по отношение на съня – информация за физико-психологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др.;
-   обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето;
-   предотвратяване на детски заболявания;
-   стоматологични консултации – израстване на зъбите при децата, често срещани трудности и начини за преодоляването им; поддържане хигиена на устната кухина и др.;
-   съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар;
-   предоставяне на мобилни услуги – посещения в домовете на родителите за превенция на детските заболявания.

 • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания

-   изготвяне на оценка за нуждите и дефицитите на всяко дете;
-   провеждане на индивидуална работа за оказване на помощ при усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас;
-   провеждане на групова работа с децата преди постъпване в масово училище;
-   работа с родителите за развиване на умения за оказване подкрепа на децата с увреждания през учебната година.

 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на готовността за равен старт в училище (до 31.12.2022 г.) – подготовката ще се осъществява в летни групи/училища. Там децата ще могат да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. Образователните елементи ще се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят.

Резултати и положителни ефекти

 • Развити висококачествени и разнообразни комплексни услуги за деца и семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от целевите групи;
 • Формирани родителски умения за отглеждане и възпитание на децата за сигурна семейна среда;
 • Подобрено психично, емоционално, здравно, образователно и социално развитие на децата от рисковите групи;
 • Постигнато междусекторно взаимодействие при предоставяне на интегрираните услуги;
 • Извършване на активна здравна профилактика и постигане на подобрен здравен статус.

Публикации

Над 600 потребители са преминали през Комплекса за деца и семейства

Представят резултатите от работата на Комплекса за деца и семейства

Близо 300 деца празнуваха 1 юни в градинката с мечето

Габровчетата празнуват 1 юни в градинката с мечето 

Още 90 хил. лева за деца в ранна възраст и семействата им

Комплексът за деца и семейства на ул. „Ивайло“ ще работи и през 2022 г.

Усмивките на габровските деца надвиха мрачното време

Малки и големи ще се забавляват на 1 юни пред Спортната зала

Продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие

Безплатни беседи за родители с деца до 2 г. през октомври

Творческа работилница за първолаци на 15 септември

15 бъдещи първолаци завършиха „Лятно училище“

„Първите 7“ завърши с коледна работилница

148 хиляди за още 1 г. специализирани услуги за деца

Специалисти и родители обсъждат ранното детско развитие

Безплатни здравни и социални консултации в комплекса на ул. „Ивайло“

Комплексът на ул. „Ивайло“ с кампания „Първите 7“

26 деца от уязвими групи се подготвиха за първи клас

Услуги за ранно детско развитие ще има и през 2019-а

И тази година лятно училище за първолаци

Комплексът за социално-здравни услуги отваря врати за посетители

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства организира информационен ден

28 деца от уязвими групи са готови за училище

Започва лятно училище за бъдещи първокласници

Кметът Таня Христова откри Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства

Информационен ден представя услугите в Комплекса на ул. „Ивайло“ № 13

Започна изпълнението на дейностите по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Одобриха проект на Община Габрово за предоставяне на услуги за ранно детско развитие

Информационни листовки:  Услуга 1;  Услуга 2;  Услуга 3;  Услуга 4;  Услуга 5

„Приеми ме 2015“ „Приеми ме 2015“