Проект – № BG05М9ОP001-2.003-0001-C01  „Приеми ме 2015“

Бюджетна линия – № BG05М9ОP001-2.003 „Приеми ме 2015“

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 139 750 000.00 лв. (за 167 общини в страната), от които:

Европейски социален фонд – 118 787 500.00 лв. – 85%
Национално финансиране – 20 962 500.00 лв. – 15%

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

Доставчик на услугата „Приемна грижа“ – Община Габрово (Партньорско споразумение № BG03-ПС01-50 от 11.12.2015 г.; Анекс № BG03-ПС01-0013 от 01.09.2016 г.; Анекс № BG03-ПС01-0095 от 26.07.2018 г.; Партньорско споразумение № BG03-ПС01-0091 от 15.12.2020 г.; Споразумение № ФС01-0080 от 06.01.2022 г.; Споразумение № ФС01-0562 от 22.12.2022 г.)

Продължителност на проекта – 1 декември 2015 г. – 31 декември 2023 г.

Обща цел

Усъвършенстване на модела за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи. Подкрепа на процеса по деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на специализирана приемна грижа.

Специфични цели

 • Продължаване и надграждане на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса по деинституционализацията на деца;
 • Развиване на иновативен модел на организация и управление по предоставяне на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на услугата;
 • Планиране на потребностите от приемна грижа;
 • Създаване на консултативна група във връзка с координиране механизма на планирането на потребностите, обученията, наблюдение на услугата и др.;
 • Предоставяне на услугата „Приемна грижа”, вкл. и „Специализирана приемна грижа“;
 • Информиране и консултиране на: утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им; новите кандидати за приемни семейства относно специализирана приемна грижа за деца с увреждания и деца, непридружени бежанци, деца, жертви на насилие или трафик;
 • Набиране на кандидати за приемни родители;
 • Обучения на кандидатите за приемни родители и на семейства на близки и роднини, при които има настанени деца в риск (не са допустими въвеждащи обучения на приемни родители, преминали такива по „Приеми ме“) вкл. надграждащо специализирано обучение за заявилите желание за промяна на профила.

Целеви групи

 • Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства на близки и роднини;
 • Деца в риск;
 • Деца до 3-годишна възраст;
 • Деца с увреждания;
 • Деца, жертви на насилие и трафик;
 • Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца в риск, търсещи или получили международна закрила (вкл. непридружени бежанци);
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени в семейства на близки и роднини.

Дейности по проекта

 • Сформиране на екипи и специализирани комисии по приемна грижа;
 • Предоставяне на услугата „Приемна грижа“;
 • Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай;
 • Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца;
 • Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства; създаване на групи за самопомощ;
 • Разработване на единен финансов стандарт за услугата „Приемна грижа“.

Средства за възнаграждение на професионалните приемни родители

 • Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 150% от минималната работна заплата;
 • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 160% от минималната работна заплата;
 • Работната заплата на приемен родител с три и повече деца е определена като 170% от минималната работна заплата.

Разходи за дете, настанено в приемно семейство

Община Габрово изплаща месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

за дете от 0 до 3 г.                                                 4   x ГМД

за дете от 3 до 14 г.                                             3,5  х ГМД

за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г.           4   х ГМД

за дете с увреждане                    добавка от  1,2   х ГМД

*ГМД – Гарантиран минимален доход

Забл. За периода на удължаването на проекта след 01.01.2021 г. средствата за възнагражденията на професионалните приемни родители и за издръжката на настанените деца се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа за децата и семействата“.

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка се отпускат без да се взима под внимание размерът на доходите на приемното семейство въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление и санитарно-хигиенни материали. От тях приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

Кандидатстване

След постъпило запитване от кандидати за приемни родители към екипа по приемна грижа социален работник предоставя пълна информация за процеса на „Приемна грижа”. Кандидатите за приемни родители подават заявление до кмета на общината. Социалният работник договаря и планира с кандидатите процеса на проучване. Екипът по приемна грижа в рамките на проучването провежда не по-малко от пет срещи с кандидатите и останалите членове на тяхното домакинство, като най-малко две от срещите се провеждат в дома на кандидатите. Социални работници от екипа по приемна грижа организират и провеждат обучение.

Всички кандидати за приемни родители преминават през базово обучение, което включва най-малко четири сесии по 3 часа, по утвърдени рамкови програми. Кандидатите за професионално приемно семейство освен базовото обучение, получават и надграждащо обучение, което да гарантира адекватно удовлетворяване потребностите на всяко настанено дете. Изготвя се доклад и становище за резултатите от обучението. Социалният работник от екипа по приемна грижа обобщава събраната информация в процеса на проучване, включително от обучението, и изготвя обобщен доклад. Докладът се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“. Комисията дава становище относно възможностите на кандидатите и препоръка за тяхното утвърждаване или отхвърляне.

Публикации

Приемната грижа в областта продължава, търсят се родители за бебета

Удължават проекта за приемна грижа с още една година

До края на 2021 г. е удължен проектът за приемна грижа

Приемна грижа по проекта „Приеми ме“ ще има до края на 2020 г.

„Приеми ме“ направи Коледата възможна за 67 деца

Стартира вторият етап на „Приеми ме 2015“ – в Габрово заработи областен екип

Областен екип поема приемната грижа в Габровско от 1 ноември

Община Габрово домакин на среща между приемни родители и професионалисти по приемна грижа

Община Габрово продължава предоставянето на приемна грижа по нов проект „Приеми ме 2015“