Предоставянето на социалната услуга приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“ ще продължи до края на 2020 г. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се променя общият бюджет от 51 млн. и 600 хил. лв. на 136 млн. 404 хил. лв. – за 154 общини от страната. До крайния срок следва да бъде подготвена и нормативна база, която да осигури услугата като държавно делегирана дейност.

След въвеждане на новия модел за управление и предоставяне на приемната грижа през 2016 г. в Габрово заработи областен екип, който се състои от четирима социални работници с един ръководител. Те отговарят за предлагането на услугата и в общините Дряново и Трявна.

Към момента на територията на област Габрово са утвърдени 65 приемни семейства – 15 за Габрово, 30 за Дряново и 20 в община Трявна. Свободните приемни семейства са 22, а в 43 семейства се отглеждат 66 деца в риск.

По проекта през 2017 г. в Габровска област не са приемани заявления от кандидати за приемни родители, тъй като утвърдените приемни семейства са достатъчни според Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

През миналата година в приемни семейства от община Габрово са настанени четири деца. Изведени са девет деца, като шест от тях са осиновени, две са реинтегрирани в родните си семейства, а едно дете с увреждане е настанено в център за настаняване от семеен тип. В община Дряново през 2017 г. са настанени пет деца, изведени са две, като едното е осиновено, а другото е преместено в център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. В Трявна е настанено едно дете, други две сa изведени от приемни семейства и реинтегрирани.

Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства, е ключов приоритет на политиката в областта за закрила на децата и в този контекст изпълнението на проект „Приеми ме 2015“ цели да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво. Социалната услуга се стреми грижата за децата да гарантира сигурна и устойчива семейна среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство.

В центъра на приемната грижа е и повишаване качеството на услугата чрез структуриране на специализирано обучение и супервизии на служителите от областните екипи и приемните семейства. Приета е програма за специализирано обучение на комисиите по приемна грижа. 

Таня Христова: Нямам и не съм имала намерения за целенасочено заселване на роми в Габрово
7 март 2018
Община Габрово обявява Конкурс за карнавална картина
8 март 2018