Нямам и никога не съм имала намерения за целенасочено заселване на роми в община Габрово! Всички подобни твърдения и фалшиви новини, разпространявани в социалните мрежи и интернет пространството, са лъжа и манипулация, въвеждат в заблуда и създават предпоставки за тревога и безпокойство в града.

Искам да уверя цялата габровска общественост, че промените, които Община Габрово планира за сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, нямат нищо общо със заселване на роми в Габрово.

От месец март тази година е в сила Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, в която са разписани категорични условия, на които кандидатите за настаняване в общински жилища трябва да отговарят, сред които е условието: “… поне единият от пълнолетните членове на семейството да има адресна регистрация в населено място на територията на община Габрово, по постоянен или настоящ адрес през последните 10 години без прекъсване, а при кандидатстване за социално жилище - през последните 7 години без прекъсване. По отношение на домакинството, изискванията се прилагат за всеки от пълнолетните членове“.

Отново информирам габровци, че няма решение на Общински съвет – Габрово, нито персонално мое решение, което да предвижда заселването на десет, двадесет, сто, две, три или десет хиляди роми на територията на общината. Подобни твърдения са толкова достоверни, колкото и онези, които преди време внушаваха, че помещения на бивши казарми и сградата на бившия Текстилен техникум ще бъдат превърнати за място за подслон най-напред на бежанци, а после и на роми.

Апелирам към повече мъдрост и по-малко емоция при интерпретирането на твърдения, които не идват от достоверен източник на информация!

Отново ще заявя, че всеки, който всява заблуда, чрез изнасяне на невярна и манипулативна информация и с това създава напрежение сред обществото, би следвало да е готов да поеме моралната отговорност за последствията от своите действия.