Oт месец март 2018 г. в Община Габрово продължава дейността на младежкия медиатор. Вероника Пройнова работи по националната програма „Активиране на неактивни лица” и е посредник между неактивните млади хора на възраст межди 16 и 29 години, които не учат, не работят и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” и различните институции, които предоставят социални, образователни и други услуги.

Основната дейност на младежкия медиатор е насочена към подпомагане на безработните млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности – помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение. Младежкият медиатор ще ги информира какви са правата и задълженията им и ще ги насочва към дирекция „Бюро по труда”, към училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост.

Посредникът ще работи активно на места, където се събират млади хора – в читалища, библиотеки, на обществени места, за да достигне до средата на неактивните младежи. Ще си партнира с различни младежки, доброволчески и неправителствени организации, училища, работодатели и Бюрото по труда.

Младите хора могат да се срещнат с медиатора за насоки и помощ при намиране на работа в дирекция „Образование и социални дейности“ при Община Габрово.

За повече информация вижте тук.