Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2021 година

Решение 72

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 73

Приложение №1

Годишен Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 за 2020 г.

Решение 74

Приложение №1

Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Габрово през учебната 2021/2022 г.

Решение 75

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 76

Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим одитор за 2020 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и приведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД, инвестиционна програма на дружеството за 2021 г.

Решение 77

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, инвестиционна програма за 2021 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод, представени от „Диагностично консултативен център - 1” ЕООД

Решение 78

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс и Инвестиционна програма за 2021 година на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение 79

Приложение №1

Включване на Музей на архитектурно – исторически резерват „Боженци“ в системата на делегираните от държавата дейности

Решение 80

Изменение на Решение № 284/29.12.2020 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 81

Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС

Решение 82

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху Поземлен имот 55а (петдесет и пет "а") попадащ в съсобствен УПИ VI-55, 55а от квартал 7 по плана на с. Междене, одобрен със Заповед №1348 от 14.09.1977г

Решение 83

Приложение №1

Изключване и промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на общински обект от първостепенно значение

Решение 84

Приложение №1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 14218.313.246 по кадастралната карта на гр. Габрово

Решение 85

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение 86

Учредяване безвъзмездно право на ползване Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“, върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. Райчо Каролев № 2, гр. Габрово

Решение 87

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Нашето Янковци“, върху самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в с. Янковци, втори етаж от масивна сграда

Решение 88

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ находящ се в с. Златевци, общ. Габрово

Решение 89

Приложение №1

Изменение на Решение № 63/25.03.2021 г. за продажба на имот – частна общинска собственост (ТП „Шахтата“, ул. Цанко Дюстабанов № 24, гр. Габрово)

Решение 90

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.511.172, ул. Стефана Богдан Генчева № 6, гр. Габрово)

Решение 91

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.503.660, ул. Котел, гр. Габрово)

Решение 92

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.503.658, ул. Георги Стефанов, гр. Габрово)

Решение 93

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот 14218.535.72, заедно с построените в него сгради, с адрес: кв. Кряковци № 15, гр. Габрово)

Решение 94

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 22959.510.7, местност Брусовете ІІІ, землище Донино, общ. Габрово

Решение 95

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 04964.605.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Трапесковци“, землище с. Боженците, общ. Габрово

Решение 96

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.70, местност Широкото ливаде, землище Донино, общ. Габрово

Решение 97

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.455.111 по плана на новообразуваните имоти на местност „Янкула“, землище Габрово

Решение 98

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.401.39 по плана на новообразуваните имоти на местност „Усойната“, землище Габрово

Решение 99

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя-новообразуван имот № 14218.497.10, местност Чукара, землище Габрово

Решение 100

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 66, ет. 8, ап. 24 и
- увеличаване броя на жилищата от групата „Резервни жилища“

Решение 101

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 20, ет. 7, вх. А, ул. Oрловска № 85, гр. Габрово)

Решение 102

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 19, ет. 7, вх. Б, ул. Зелена ливада № 19, гр. Габрово)

Решение 103

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Подробен устройствен план /ЧИ на ПУП/ за част от кв. 24 и кв. 29 по плана на гр. Габрово – СЗ, II ч.

Решение 104

Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, за част от ПИ с идентификатор 14218.261.119 по КК на гр. Габрово

Решение 105

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 38577.21.1 по КК на с. Копчелиите, м-т „Локвата“: проектен имот с идентификатор 38577.21.133 и проектен имот с идентификатор 38577.21.134 по КК на с. Копчелиите, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 106

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с проектен идентификатор 87120.38.184 и ПИ с проектен идентификатор 87120.38.185 по КК на с. Яворец, община Габрово за установяване конкретен режим на устройство и предназначение - за „производствена и складова дейност“

Решение 107

Промяна на срока на договор № 419-ИЕ-20/14.05.2020 г., сключен между Джи Пласт ООД и Община Габрово, одобрен с Решение № 83/30.04.2020 г. на Общински съвет – Габрово

Решение 108

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 27.05.2021 г.