Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 109

Приложение №1

Промяна в инвестиционната програма на „ДКЦ І Габрово“ ЕООД за 2021 г.

Решение 110

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД – гр. Габрово

Решение 111

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение 112

Възлагане на услугите „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора с невъзможност да самообслужване“ на „Регионален хоспис“ ЕООД Габрово, предоставяни по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020

Решение 113

Приложение №1

Одобрение на проект на решение на кмета на Община Габрово за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

Решение 114

Приложение №1

Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС

Решение 115

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Габрово

Решение 116

Прeдоставяне на земеделски земи от ОПФ във връзка с писмо вх. № 02-01-19/22.01.2021 г. от Общинска служба по земеделие –Габрово

Решение 117

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ -1923” с. Драгановци, върху част от имот - частна общинска собственост в с. Драгановци

Решение 118

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.37, ул. Звезда № 2, гр. Габрово)

Решение 119

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.56, ул. Студентска № 57, гр. Габрово)

Решение 120

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.510.243.1.8, представляващ обект за търговска дейност, находящ се на първи етаж в сграда, с адрес: ул. Радецка № 18, гр. Габрово)

Решение 121

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.99, местност Под отровния склад, землище Донино, общ. Габрово

Решение 122

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя-имот № 22959.516.98, местност Под отровния склад, землище Донино, общ. Габрово

Решение 123

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 124

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Армените, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 125

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 126

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на водопровод (извън границите на урбанизирана територия) до ПИ с идентификатор 14218.66.14 по КК на гр. Габрово

Решение 127

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 57675.62.73 по КК на с. Поповци, община Габрово, м-т „Трапа“, във връзка с разширение на площадка върху земеделска земя - ПИ с идентификатори 57675.62.74 и 57675.62.8 по КК на с. Поповци, община Габрово

Решение 128

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48605.101.17 по КК на с. Мичковци, м-т „Ст. двор Междене“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 129

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22959.30.15 по КК на с. Донино, м-т „Садината юрта - Донин“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 130

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 22959.19.20 по КК на с. Донино, м-т „Равнище могилката КР“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за складова дейност и търговия“

Решение 131

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 7 от 24.06.2021 г.