Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

Решение № 115

Приложение

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово

Решение № 116

Приложение

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 21 декември 2023 година – 20 май 2024 година

Решение № 117

Приложение

Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Програма за опазване на околната среда на община Габрово за 2023 г.

Решение № 118

Приложение

Кандидатстване на Община Габрово по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата (ИПК) на Националният доверителен екофонд (НДЕФ) с проектно предложение за ДГ „Мики Маус“, база с. Враниловци чрез конкурентен подбор

Решение № 119

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение № 120

Приложение

Възлагане на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”

Решение № 121

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.37, ул. Звезда № 2, гр. Габрово)

Решение № 122

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.526.165, ул.”Камчия” № 3, гр. Габрово)

Решение № 123

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.558, ул. Вихър № 21, гр. Габрово)

Решение № 124

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост имот с идентификатор 14218.503.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, находящ се в гр. Габрово, ул. „Георги Стефанов“

Решение № 125

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (поземлен имот с идентификатор 17991.410.3 по плана на новообразуваните имоти на местност „Около селото“, землище с. Гръблевци, общ. Габрово)

Решение № 126

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (поземлен имот с идентификатор 22959.516.9 по плана на новообразуваните имоти на местност „Под отровния склад“, землище с. Донино, общ. Габрово)

Решение № 127

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 48605.401.2 по плана на новообразуваните имоти на местност „Узуните“, землище с. Мичковци, общ. Габрово

Решение № 128

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 14218.514.522 по КККР на гр. Габрово, общ. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 57

Решение № 129

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост - ПИ 14218.514.56, ул. „Студентска“ № 57, гр. Габрово

Решение № 130

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост ПИ 14218.514.523 по КККР на гр. Габрово, общ. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 59

Решение № 131

Приложение

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.49, ул. Никола Войновски № 161, гр. Габрово)

Решение № 132

Приложение

Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост – „Дечкова къща“, ул. Опълченска № 8, с предназначение за културна и обществена дейност

Решение № 133

Приложение

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение № 134

Приложение

Предоставяне безвъзмездно за управление на ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ“ ГАБРОВО, части от имот публична общинска собственост, находящи се в сграда за култура и изкуство – Дом на културата „Емануил Манолов“

Решение № 135

Приложение

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 14218.10.2 по КККР на гр. Габрово

Решение № 136

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 02347.17.52 по КККР на с. Баланите, община Габрово, м-т „Вехти прокар“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищно строителство“

Решение № 137