Заседание на Общински съвет № 7 от 24.06.2021 г.

 

Приемане на новите цели на Европейския съюз за постигане на неутралност на климата до 2050 година заложени в Парижкото споразумение във връзка с участието на Община Габрово в Споразумение на кметовете.

Решение 132

Приложение № 1

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 133

Приложение № 1

Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

Решение 134

Приложение № 1

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“ - първо четене.

Решение 135

Приложение № 1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА.

Решение 136

Приложение № 1

Вземане на Решениe по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД.

Решение 137

Приложение № 1

Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К“ ООД Габрово.

Решение 138

Приложение № 1

Отпускане на еднократна парична помощ на Христина Нешева, необходима за провеждане на лечение

Решение 139

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

    - продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада“ № 19, вх. Б, ет. 7, ап. 19;

    - предложение за продажба на общински жилища с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Видима” № 35, вх. В, ет. 8, ап. 23 и ул. „Студентска“ № 45;

    - събаряне на сграда с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Чардафон“ №24А.

Решение 140

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица  на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ находящ се ул. „Евтим Дабев“, гр. Габрово.

Решение 141

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 14218.538.72, заедно със сградите, находящ се  на ул. „Генерал Дерожински” № 51а, кв. Етър, гр. Габрово.

Решение 142

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: ул. „Студентска“ № 45, гр. Габрово).

Решение 143

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.558, ул. „Вихър“ № 21, гр. Габрово).

Решение 144

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.523, ул. „Мирни дни“ № 59, гр. Габрово).

Решение 145

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.514.522, ул. „Мирни дни“ № 57, гр. Габрово).

Решение 146

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост  на собственика на законно построени върху него сгради (ПИ 14218.509.331, ул. „Малуша“ №21, гр. Габрово).

Решение 147

Приложение № 1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент №14, ет. 5, вх. А, бул. „Столетов“ №74, гр. Габрово).

Решение 148

Приложение № 1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя  с идентификатор 37352.522.10 по плана на новообразуваните имоти на местност  Под селото, землище Кметовци.

Решение 149

Приложение № 1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя  с идентификатор 02347.408.13 по плана на новообразуваните имоти на местност „Юрта“, землище Баланите, общ. Габрово.

Решение 150

Приложение № 1

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ.

Решение 151

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Поповци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІ от НРПУРОИ.

Решение 152

Приложение № 1

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Гъбене и землище Драгановци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ.

Решение 153

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово.

Решение 154

Приложение № 1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово.

Решение 155

Приложение № 1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  (ПУП - ПП) за обект: „Газопровод извън границите на урбанизирана територия на гр. Габрово за захранване на ПИ с идентификатор 14533.19.10 и ПИ с идентификатор 14218.19.87 по КК на гр. Габрово“.

Решение 156

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за  регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 3 и кв. 6 по плана на с. Бойновци, община Габрово.

Решение 157

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“ - второ четене.

Решение 158

Приложение № 1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 29.07.2021 г.