Актуализиране бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2021 година към 30 юни 2021 г.

Решение 159

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 160

Приложение №1

Допълване на списъка на лицата с право на транспортни разноски през 2021 г.

Решение 161

Приложение №1

Приемане на становище, относно Бизнес плана на „В и К“ ООД – Габрово за периода 2022-2026 г.

Решение 162

Приложение №1

Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово за периода 2021-2026 г.

Решение 163

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проект „ФестивалНО в квартала“ по покана BGCULTURE-2.002, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Решение 164

Участие на Община Габрово с проектно предложение по първа покана за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 август 2021 г., 17:30 ч.

Решение 165

Участие на РЕМО „Етър“ с проектно предложение по първа покана за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 август 2021 г., 17:30 ч.

Решение 166

Участие на Музея на хумора и сатирата с проектно предложение по първа покана за кандидатстване по резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване: 18 август 2021 г., 17:30 ч.

Решение 167

Отпускане на финансова помощ за съфинансиране участието на вокална група „Надежда“ към Общинско дружество на инвалидите - Габрово във Фестивал за хора с увреждания

Решение 168

Отпускане на еднократна парична помощ на Желязко Демирев, необходима за покриване на разходи за възстановяване на здравноосигурителни права и първичен преглед преди пластични операции

Решение 169

Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет Габрово

Решение 170

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Генерал Николов, гр. Габрово

Решение 171

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.502.69, ул. Карамфил, гр. Габрово)

Решение 172

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.503.596, ул. Георги Стефанов, гр. Габрово)

Решение 173

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост на собствениците на законно построена върху него сграда (ПИ 14218.501.495, бул. Могильов № 86, гр. Габрово)

Решение 174

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя- имот № 22959.516.72, местност Ливадето, землище Донино, общ. Габрово

Решение 175

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение 176

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 177

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него

Решение 178

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 179

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него за разливочна за ученическо хранене

Решение 180

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово, във връзка с предоставяне под наем на общинско жилище от групата „Ведомствени жилища, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ

Решение 181

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 182

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 183

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 7 и кв. 8 по плана на гр. Габрово, кв. Пройновци

Решение 184

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 341, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-т Шенини, землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 185

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 9 от 26.08.2021 г.