Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 186

Приложение № 1        

Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2020 г.

Решение 187

Приложение № 1

Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност - първо четене

Решение 188

Приложение № 1

Приложение № 2

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Решение 189

Утвърждаване на паралелки в общинските училища, формирани с брой ученици под установения минимум за учебната 2021/2022 година

Решение 190

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

Решение 191

Приложение № 1

Отпускане на финансова помощ на Териториална организация на сляпо-глухите гр.Габрово

Решение 192

Приложение № 1

Дарение на имот – частна общинска собственост (поземлен имот 14218.501.555 по КК и КР на гр. Габрово) на „Великотърновска епархия“

Решение 193

Приложение № 1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ -1931” с. Стоевци, върху имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Стоевци

Решение 194

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Национално дружество „Традиция”, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет.4

Решение 195

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица  на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Просвета, гр. Габрово

Решение 196

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: с. Велковци, общ. Габрово)

Решение 197

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: ул. „Орехите“, кв. Лисец, гр. Габрово)

Решение 198

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.535.47, кв. Кряковци, гр. Габрово)

Решение 199

Приложение № 1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.521.49, ул. „Никола Войновски“ № 161, гр. Габрово)

Решение 200

Приложение № 1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 24, ет. 8, вх. Д, бул. „Столетов“ №66, гр. Габрово)

Решение 201

Приложение № 1

 Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Найден Геров“ № 62, вх. Б, ет. 1, ап. 1 и

-увеличаване броя на жилищата от групата '“Ведомствени жилища“

Решение 202

Oткриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи 10 броя паркоместа в гараж на ул. „Станционна“ № 9, гр. Габрово, за паркиране на автомобили

Решение 203

Приложение № 1

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот 57675.68.239  по кадастралната карта на с. Поповци, общ. Габрово

Решение 204

Определяне на земеделски земи от ОПФ в землище Гъбене и землище Мичковци за отдаване под наем, по реда на Глава VІ от НРПУРОИ

Решение 205

Участие на РЕМО „Етър“ като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Видеоигра за европейски етнографски музеи“ по програма „Творческа Европа“, покана „Европейско сътрудничество 2021“, категория 2 „Средни проекти за сътрудничество“, с краен срок за кандидатстване 07.09.2021 г.

Решение 206

Искане от представляващите и управляващите ЕТ „Стоманобетон – Христо Илиев“, гр. Габрово; ЕТ „Оворбаг – Петко Колев“, гр. Габрово; ЕТ “Боги – Н, Борислав Генчев“, гр. Габрово; „Елит“ ООД, гр. Габрово; „Мазалат“ ЕООД,  гр. Габрово,  собственици  на имоти: УПИ IV– 39; I – 701: III – 533 от кв. 12 и УПИ III - 539 и УПИ IV– 540 от кв. 8 по плана на гр. Габрово II част, новопредвидена улица с о.т. 153-154-155-156-157-158-159-160,  находяща се между кв. 8 и кв. 12 на СИЗ II част, да се наименува „ДОМОСТРОИТЕЛНА“

Решение 207

Приложение № 1

Предоставяне безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Архиви“, част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон №17, гр. Габрово

Решение 208

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 10 от 30.09.2021 г.