План за устойчива градска мобилност на Община Габрово 2021 – 2030

Решение 209

Приложение №1

Дългосрочна Програма за насърчаване на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Габрово за периода 2021 – 2030 година

Решение 210

Приложение №1

Проект за решение за актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово

Решение 211

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит, с цел осигуряване средства за собствен принос на Община Габрово за реализацията на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“

Решение 212

Приложение №1

Промяна в поименния състав на постоянна комисия на Общински съвет Габрово по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Решение 213

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 28 януари 2021 година – 26 август 2021 година

Решение 214

Приложение №1

Промяна на Раздел 3, т. 1 от Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г. (Самостоятелен обект с идентификатор 14218.550.281.3.77 по КК на гр.Габрово, бул. ”Трети март” № 25)

Решение 215

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (жилище на бул. Априлов № 45В, гр. Габрово)

Решение 216

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 23, ет. 8, вх. В, ул. Видима № 35, гр. Габрово)

Решение 217

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (самостоятелен обект на бул. Трети март № 25, гр. Габрово)

Решение 218

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (УПИ ХVІІІ-51 – общ. обсл. дейности и сгради от кв. 12 по плана на с. Гъбене)

Решение 219

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.504.344.10.1, представляващ жилище на втори етаж от сграда, с адрес: ул. Христо Ботев № 4, гр. Габрово)

Решение 220

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж от сграда, находяща се в кв. Войново, гр. Габрово)

Решение 221

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.515.145.8.30, с предназначение за търговска дейност, Кафе-клуб, с адрес: ул. Македония № 1, гр. Габрово)

Решение 222

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (Заведение за хранене и развлечение и Приемателен пункт, с. Новаковци, общ. Габрово)

Решение 223

Приложение №1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, кв. Трендафила)

Решение 224

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 2008“ с. ГАРВАН, община Габрово, върху имот - частна общинска собственост – сграда в с. Николчовци

Решение 225

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „Орловец Екстремум” Габрово, върху част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.5 по КККР на гр. Габрово, находящ се в сграда - частна общинска собственост с идентификатор 14218.510.243.1 по КККР на гр. Габрово /ул. Радецка № 18, гр. Габрово/

Решение 226

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ПИ с идентификатор 14218.313.246 по КККР на гр. Габрово, заедно с изграден в него бетонов канал с дължина 151 м. на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово

Решение 227

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, във връзка с писмо с вх. № ОССД-02-01-230 от 16.07.2021 г. от Общинска служба по земеделие - Габрово

Решение 228

Приложение №1

Отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от смесена сграда /монолитна/, находяща се извън строителния полигон на с. Жълтеш на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово.

Решение 229

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общински жилища с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 36, вх. В, ет. 8, ап. 23 и ул. „Д-р Тота Венкова“ № 11, вх. Д, ет. 3, ап. 7;
- продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Студентска“ № 45 и
- отказ от закупуване на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 74, вх. А, ет. 5, ап. 14.

Решение 230

Предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища”, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ

Решение 231

Приложение №1

Предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища”, на основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ

Решение 232

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляваща паркоместа в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 233

Удостояване със званието „Почетен гражданин на Габрово” и награждаване с „Почетен знак на Габрово“

Решение 234

Награждаване с „Почетен знак на Габрово“

Решение 235

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 11 от 28.10.2021 г.