Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Габрово 2021-2027 г.

Решение 236

Приложение №1

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2021 година

Решение 237

Приложение №1

Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022 – 2024 година

Решение 238

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за краткосрочен кредит, с цел временно осигуряване средства за разходи финансирани с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекти финансирани от ЕС

Решение 239

Заявление за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци от: „СИГМАР“ ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, „КОМО КОМЕРС“ ЕООД, „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД

Решение 240

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово – първо четене

Решение 241

Приложение №1

Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност второ четене

Решение 242

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 1, ет. 1, вх. Б, ул. Найден Геров № 62, гр. Габрово)

Решение 243

Приложение №1

Учредяване на допълнително възмездно право на строеж на основание чл. 67, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово в ПИ 14218.501.685

Решение 244

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 1, ап. 2;
- продажба на общински жилища с административен адрес в гр. Габрово, „Орловска“ № 85, вх. А, ет. 7, ап. 20, ул. „Младост“ № 5, вх. А, ет. 5, ап. 63(5а), бул. „Столетов“ № 66, вх. Д, ет. 8, ап. 24 и
- отказ от закупуване на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Младост” № 1, ет. 6, ап. 35.

Решение 245

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землище Габрово за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 246

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение 247

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово, за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1 от 29.12.2008 г.

Решение 248

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 9, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Кръста“, землище на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 249

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 9, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Узуните“, землище на с. Мичковци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 250

Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 14218.34.545 по КК на гр. Габрово

Решение 251

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово – второ четене

Решение 252

Приложение №1

Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 253

Приложение №1

Създаване на филиал “Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод” към музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово

Решение 254

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава

Решение 255

Отпускане на еднократни парични субсидии на ОБК „Чардафон“ и ОФК „Янтра 2019“

Решение 256

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Габрово

Решение 257

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост на Регионална здравна инспекция /РЗИ/– Габрово за изграждане на рампа с входна площадка за хора с намалена подвижност, с цел осигуряване достъп към нов вход на сградата на РЗИ - Габрово

Решение 258

Приложение №1

Включване на 2 бр. помещения от Дечкова къща за отдаване под наем посредством отворена покана за участие в публично-частно партньорство за устойчиво ползване за търговия на дребно, малък бизнес и творчески цели на обекти в квартал „Шести участък“, Габрово, по проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA („Creative industries for new urban economies in the Danube region”), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Решение 259

Награждаване с „Почетен знак на Габрово“

Решение 260

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 12 от 19.11.2021 г.