Предоставяне на имоти – „полски пътища“ и „напоителни канали“, попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово, на основание чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Решение 261