Актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2021 г.

Решение 262

Приложение №1

Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Габрово

Решение 263

Приложение №1

Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема

Решение 264

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ – първо четене

Решение 265

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2022-2023 г.“, процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

Решение 266

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Решение 267

Промяна в поименния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Габрово

Решение 268

Отпускане на еднократна парична помощ

Решение 269

Продажба на имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 38920.519.95 в с. Костенковци, общ. Габрово

Решение 270

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 05400.606.14 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път, землище с. Борики

Решение 271

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя с идентификатор 14218.461.12 по плана на новообразуваните имоти на местност Чукара, землище Габрово

Решение 272

Приложение №1

Учредяване право на ползване на Община Габрово върху част от недвижим имот – частна собственост в землището на с. Гъбене за обслужване на съществуващата разпределителна шахта

Решение 273

Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общински жилища с административен адрес в гр.Габрово, ул. „Мирни дни” № 8, вх. В, ет. 6, ап. 18 и ул. „Селимица” № 7, вх. Г, ет. 1, ап. 2;
- отказ от закупуване на общинско жилище, с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Д-р Тота Венкова“ № 11, ет. 3, ап. 7.

Решение 274

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ паркомясто в гараж – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово

Решение 275

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 3 и кв. 6 по плана на с. Бойновци, община Габрово

Решение 276

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ – второ четене

Решение 277

Приложение №1

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 30.12.2021 г.